dimarts, 20 de novembre del 2012

Entregar fitxers als alumnes dins de l'aula virtual Moodle

El problema: 

Amb els cursos de Formació a distància de la Conselleria és possible rebre i retornar fitxers, per exemple, utilitzant el correu intern. Amb l'aula virtual, l'eina de correu intern no està disponible i, per tant, fer aquest retorn de fitxers a l'alumne no és factible amb el correu.

Possibles solucions:

Suposem que volem fer un retorn d'un fitxer determinat (un .doc, .pdf, etc.) per a un alumne en particular.

Per fer possible que aquest alumne pugui rebre un cert fitxer que li volem entregar, individualment, i sempre dins de l'entorn Moodle de l'aula virtual, hi ha una solució relativament senzilla.

A la pàgina principal de l'aula virtual, per al curs que ens ocupa, anem al panell de Fitxers (normalment cap al costat esquerre, al panell lateral). En fer-hi clic, apareixen tots els fitxers del curs. Aquest és un exemple per a un curs de proves:Per facilitar les coses, podem crear carpetes per organitzar els retorns d'activitats que volguem fer.

Aquí, a tall d'exemple, hem creat una carpeta (opció disponible amb el botó Crea una carpeta) anomenada retorn_treballs. Això es pot filar tan prim com hom vulgui, i afegir carpetes i subcarpetes segons el nostre criteri, per exemple per tenir desat de manera separada allò que haguem de lliurar a alumnes de cada curs.

Ara hi pujam un fitxer que correspondria amb allò que volem que es descarregui un determinat alumne. Fem clic a Penja un fitxer, i apareix el següent quadre per triar-lo (Navega...) Al nostre exemple hem elegit el fitxer Traduccio_amb_google.docx, el qual penjarem seguidament fent clic a Penja aquest fitxer:
Un cop pujat aquest fitxer, apareixerà a la llista dels que conté la carpeta en qüestió. Sense necessitat d'anar a la llista de tots els fitxers, ja podem aprofitar el quadre que ens confirma que "el fitxer s'ha penjat amb èxit" per copiar la seva localització al servidor. Podem clicar amb el botó dret per obtenir-ne la ubicació o URL:Aquest enllaç, un cop copiat, el podem fer arribar a l'alumne dins de la nostra retroacció des d'una de les eines d'entrega d'activitats, al fòrum, o a qualsevol altra eina de comunicació. Per accedir-hi cal haver-se identificat al curs, cosa que precisament han fet els participants d'aquest.

D'aquesta manera l'alumne pot rebre el nostre fitxer, tot dins del Moodle / Aula Virtual.

Hi ha altres solucions, amb el recurs a servidors externs. Per exemple, si col·locam un fitxer dins de la carpeta Public de Dropbox, i a continuació copiam la seva URL, també podem fer servir aquesta per indicar a una persona en concret que es descarregui el fitxer en qüestió. Atès que la URL d'un fitxer compartit es genera al moment, es pot considerar que ningú més que no tingui l'adreça no hi podrà accedir. Si es fa clic sobre un fitxer a la carpeta Public apareix aquest menú contextual que permet copiar la URL de cada fitxer individual:


Igual que abans, suposem que volem facilitar a un alumne un fitxer específic. Li podríem comunicar, per exemple, amb l'eina d'entrega d'activitats, que cal que descarregui el fitxer (l'adreça del qual a Dropbox > Public haurem copiat prèviament, i ara l'enganxam).

El servei d'allotjament al núvol de Google, Google Drive, es pot utilitzar d'una manera molt semblant.

Tot plegat, optant per qualsevol d'aquestes opcions, porta gairebé la mateixa feina que adjuntar directament a una resposta de correu electrònic, però no massa més. 

Inserir un video a blogs de Wordpress

Per inserir un video online, per exemple de Youtube, a un blog de Wordpress.com:
1. Un cop localitzat el video que volem inserir, cal fer clic al botó Comparteix, i seguidament, a Insereix:

2. El codi que apareix al requadre inferior és el que cal copiar per poder incrustar el video dins de l'entrada del blog.

3. Un cop copiat, a Wordpress anam a l'entrada que volem crear, i momentàneament triam la tavella Text, en comptes de la d'edició Visual, que és la que serveix per defecte per editar les entrades. Aquí, enganxam el codi copiat anteriorment:

4. Si ara tornam a la visualització normal de l'entrada (tavella 'visual') apareix una regió en color groc que indica l'espai que ocuparà el video. Ara clicam el botó Publicar perquè es guardi i publiqui l'entrada.


5. Si accedim a la pàgina pública del blog (és a dir nomdelblog.wordpress.com), es veu l'entrada amb el video correctament inserit:


dijous, 15 de novembre del 2012

Neteja de les opcions d'arrencada als ordinadors amb Ubuntu i Windows

Per netejar el gestor d'arrencada dels ordinadors amb sistema operatiu dual (Windows 7 + Linux Ubuntu), de manera que no aparegui una llista llarguíssima de kernels de Linux, es pot fer de diferents maneres.

Hi ha unes instruccions bastant senzilles a l'apartat de coordinació TIC de ieduca. Alternativament, podem utilitzar l'eina Ubuntu Tweak. És una aplicació que permet retocar la configuració del sistema operatiu, instal·lar programes i moltes funcions més; el més interessant és la capacitat de netejar paquets innecessaris i optimitzar la configuració de càrrega, fent que només aparegui la darrera versió del nucli o kernel de Linux a la pantalla inicial.

1) Comprovació de la versió d'Ubuntu que tenim instal·lada
Abans d'instal·lar Ubuntu Tweak cal que esbrineu quina és la versió de Ubuntu que té instal·lada la màquina. Es pot fer de diferents maneres. Si a la barra de menú superior vos apareix l'ítem "Sistema", podeu triar "Quant a l'Ubuntu" i vos dirà la versió. Apareixerà una finestra i dirà quelcom semblant a:

Esteu utilitzant l'Ubuntu 10.04 LTS - el Lucid Lynx - alliberat l'abril de 2010 i mantingut fins l'abril de 2013.
Alternativament, podeu comprovar la versió d'Ubuntu obrint el Terminal (grup de programes Accessoris > Terminal, o amb la drecera de teclat Control + Alt + T). A la finestra de Terminal, podeu teclejar l'ordre

lsb_release -a

o també l'ordre

cat /etc/issue

Les dues ordres fan el mateix, mostrar la versió d'Ubuntu que hi ha a la màquina. Al nostre cas, apareix el misssatge

Distributor ID:    Ubuntu
Description:    Ubuntu 10.04.4 LTS
Release:    10.04
Codename:    lucid

al primer cas, i simplement

Ubuntu 10.04.4 LTS

amb el segon comandament.

2. Instal·lar la utilitat Ubuntu Tweak
Ara ja sabem la versió d'Ubuntu i instal·larem una utilitat per mantenir el sistema net i optimitzat, anomenada Ubuntu Tweak.

Per instal·lar-lo hi ha dues opcions.
2.1. Opció ràpida amb Terminal.
Obrim el Terminal de Linux, de la manera descrita abans, i teclejam (o copiam i enganxam) les ordres

    sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa

    sudo apt-get update

    sudo apt-get install ubuntu-tweak

Demanarà la contrasenya d'administrador, ja que actuam com a super-usuari (la ordre sudo).

El que fan aquestes ordres és: afegir als repositoris de programes l'utilitat Ubuntu Tweak; actualitzar el registre de programari (trigarà un poc) i finalment instal·lar l'Ubuntu Tweak.

2.2. Instal·lació en mode visual.
Anam a la pàgina del desenvolupador de Ubuntu Tweak, http://ubuntu-tweak.com/ i localitzam la versió que pertoqui.
Cal fer clic a l'enllaç que diu
* For Ubuntu 11.10 and before: old versions (https://launchpad.net/ubuntu-tweak/+download).

Per a l'ordenador que hem fet servir d'exemple, hauríem de cercar aquesta versió:


Ja l'hem trobat i ara descarregam l'arxiu que té extensió .deb (https://launchpad.net/ubuntu-tweak/0.5.x/0.5.14/+download/ubuntu-tweak_0.5.14-1%7Emaverick1_all.deb). Fem doble clic a aquest arxiu i s'obrirà amb el Centre de programari d'Ubuntu, el qual procedirà a instal·lar-lo.

Un cop instal·lat, Ubuntu Tweak apareixerà al menú d'aplicacions, a la carpeta Sistema > Ubuntu Tweak.

3. Neteja del sistema amb Ubuntu Tweak
Obrim l'aplicació Ubuntu Tweak i farem la neteja de la següent manera:

Triam del panell lateral esquerre l'opció Netejador de paquets:A la finestra següent haurem de desbloquejar les opcions, amb Unlock (desbloquejar). Demanarà la contrasenya d'administrador.

Triarem les diferents opcions per netejar:

Per exemple, Neteja dels paquets (marcarem selecciona tots):

 

Neteja del kernel. Sortirà una llista semblant a l'anterior (també marcarem selecciona tots):
 


I el mateix podem fer amb les opcions de Neteja configuració i Neteja del cau. Podem deixar estar les opcions de Purga PPAs.

Pitjam el botó Cleanup (neteja) i li deixam un temps (uns minuts com a molt) perquè faci tota la neteja que hem indicat. En acabar sortirà un missatge que confirma que la neteja i optimització ha tingut èxit:

 

Clicarem d'acord i, finalment, el botó Surt de Ubuntu Tweak.

Aquesta operació la podrem repetir periòdicament, quan la llista de Kernels de Linux que ens ofereix per entrar a Ubuntu es faci una molèstia per la llargària.

En tornar a obrir l'ordinador ja tindrem una llista d'opcions d'arrencada molt més breu, ja que oferirà tan sols la darrera versió del Kernel de Linux, a més de Windows.


dimecres, 7 de novembre del 2012

Presentació: PDI

Una presentació introductòria, basada en l'article de Viquipèdia, sobre les PDI.

dimarts, 6 de novembre del 2012

Congrés Una educación abierta al mundo

Entre els dies 22 i 24 de novembre es celebra a Palma el congrés d'educació Una educación abierta al mundo: los retos educativos  de la diversidad cultural.

Entre els ponents hi ha Asha Miró, Gonzalo Torquemada, Rosa Aparicio i Javier de Lucas.

He fet el disseny del logo del congrés, una imatge que també figurarà als diferents materials elaborats amb motiu de l'esdeveniment.

Aquesta imatge vol ser polisèmica i alegre, i fugir una mica del tòpics visuals associats amb la idea de diversitat.

El manat de llapissos de color, uns més grans, altres més petitons, de diferents colors, però tots ells treballant junts per crear, per fer el món dia a dia, té diferents lectures. A més, hi ha una simpàtica cara mig amagada; un cop l'hagis vist ja no podràs mirar el logo sense veure-la immediatament, sonrient.


Una altra cosa que crec que funciona bé amb el disseny és la possibilitat d'emprar-ne un detall ampliat, per exemple per a fons de pantalla, materials impresos...


I a més, el disseny pot funcionar fins i tot a una sola tinta, quan, per raons econòmiques, s'ha d'estampar en un sol color:
Per resumir, n'estic raonablement satisfet. Sobre tot per ser un disseny que vaig fer a contrarrellotge, literalment vaig tenir unes hores per conceptualitzar-lo i deixar-lo preparat per a la publicació!

Nota: per al disseny final s'ha fet servir un element de clipart amb llicència creative commons: es tracta del globus terrestre (origen: wikimedia.org/wiki/File:Simple_Globe.svg)

Socrative

Al curs d'ús dels microportàtils que ens fa Antoni Salvà al CEP d'Inca, ha recomanat l'aplicació de clicking Socrative. Proporciona una manera senzilla i molt efectiva de recollir opinions, enquestes, avaluacions de grup, etc. mitjançant qualsevol dispositiu connectat a internet: està especialment optimitzat per al seu ús amb tablets, smartphones...

A la pàgina web hi ha demos i es pot crear un compte en un minut.
Una molt bona eina!